Schoolraad

De schoolraad in onze school is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van de schoolraad een algemeen informatierecht. De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over een aantal aangelegenheden en kan daarover overleggen. Die aangelegenheden zijn opgesomd in artikel 21 van het participatiedecreet.

Samenstelling:

Oudergeleding
Bauters Janna (reserve)
Wauman Maarten         
Carbonelle Sophie

 Personeelsgeleding
Juf Katrien
Juf Wendy (reserve)
Shanti 

 
Lokale gemeenschap
De Temmerman Ignace (reserve)
Verscheure Dieter     
De Vos Lotte

Schoolbestuur
Bourdeaud’hui Kathleen

Directie
Vermang Koen