Organisatie

De schoolraad in onze school is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van de schoolraad een algemeen informatierecht. De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over een aantal aangelegenheden en kan daarover overleggen. Die aangelegenheden zijn opgesomd in artikel 21 van het participatiedecreet.

In onze school is er een leerlingenraad. In de leerlingenraad mogen de leerlingen voorstellen doen i.v.m. de schoolwerking (bv. de speelplaatswerking). Daarover wordt met de directeur overlegd tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad.

In onze school is er een ouderraad. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad zijn de directeur en twee personeelsleden aanwezig.  Onze ouderraad is heel actief. Zij organiseren in samenwerking met de personeelsleden heel wat activiteiten, waaronder een pannenkoekenverkoop, Sinterklaas op school, een bal, een kaasavond, een quiz,… Er zijn een aantal werkgroepen, waaronder de werkgroep kleuter, de werkgroep lager, de werkgroep bus en de werkgroep media.