Onze visie

Visie 2geltje – Horebeke

Onze school wil kinderen begeleiden in het groeien naar zelfbewuste jongeren met een positief zelfbeeld, vertrouwend op hun eigen talenten. We streven dit doel na aan de hand van vijf pijlers.

Iedere leerling moet de kans krijgen om zijn talent te ontdekken en te ontwikkelen. We zorgen voor kwaliteit op alle vlakken. De leerlingen kunnen van elkaar leren en krijgen meer respect voor zichzelf, elkaar en de wereld. We willen een leer- en leefomgeving creëren waarbij rust een basis vormt om tot ontplooiing te komen.

Zo wordt onze school een plaats waar zowel de kinderen als de leerkrachten vanuit een engagement hun passie kunnen doorgeven aan elkaar.

1)     Wij zoeken TALENT.
Samen met onze kinderen willen wij ontdekken wat ieders talenten zijn.
Iedereen is goed in iets, niemand is goed in alles. Door het benoemen van de aanwezige talenten en er ook mee aan de slag te gaan, leren kinderen zichzelf en de anderen waarderen.
Deze zelfkennis is een belangrijke troef bij het uitstippelen van hun verdere schoolloopbaan en latere leven.

2)     Wij gaan voor KWALITEIT.
Onze school streeft naar een kwaliteitsvol inhoudelijk aanbod, gericht op de harmonische ontwikkeling van het totale kind. Met een positieve ingesteldheid zoeken wij naar de beste aanpak om het leren van elk kind te begeleiden.
Doorheen de jaren bereiden we onze kinderen voor om met kritische geest en voldoende weerbaarheid naar het secundair onderwijs te gaan.
Onze school wordt gedragen door het hele team. Door samenwerking, overleg en continuïteit, zorgen we voor een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. Als brede school erkennen wij ook de hulp van:

–       De ouders 
We streven naar een goede communicatie en een sterke betrokkenheid van de ouders bij onze school.
–       Het schoolbestuur
Het draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school.
–       Externe begeleiders
Zij ondersteunen en helpen ons bij onze professionalisering.
–       De lokale kerkgemeenschap

Dit door de wereld zoveel mogelijk binnen te halen in onze school en door nauw samen te werken met de parochie en het verenigingsleven.

De lokale gemeenschap wordt ook betrokken in de schoolraad.

De collega’s en schoolbesturen uit de scholengemeenschap.

3)     Wij willen kinderen met PASSIE inspireren.

Wij vinden het zeer belangrijk dat onze kinderen graag naar school komen. Daarom gaan we samen met hen op zoek naar domeinen waarin ze zich vol passie kunnen uitleven. Vertrekkend vanuit ervaringen, het beleven van en openstaan voor nieuwe dingen, maken we de kinderen warm om de wereld in al zijn facetten te ontdekken.
Wij willen ook als leerkrachten elkaars passies en talenten ontdekken en benutten.

4)     Wij streven naar RESPECT.
Wie zichzelf kent en leert waarderen, draagt zorg voor zichzelf.
Dit is een belangrijke voorwaarde om respectvol om te gaan met anderen en de omgeving.  Deze basishouding willen we meegeven aan onze kinderen.

–       Respect voor zichzelf 
In onze school krijgt elk kind de kans om zich op zijn eigen tempo te ontwikkelen. Wie zijn eigen talenten ontplooit en zich bewust wordt van zijn valkuilen, leert zichzelf aanvaarden en krijgt meer zelfvertrouwen.
We stimuleren een gezonde en veilige levenshouding en hechten belang aan voldoende beweging.

–       Respect voor anderen                                                                                           
Vanuit de christelijke waarden leren we de kinderen elkaar te accepteren en zorg te dragen voor anderen. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen op een gepaste manier feedback geven en aanvaarden.

–       Respect voor de omgeving
We leren onze kinderen respectvol omgaan met materiaal en aandacht te hebben voor het milieu.

5)     Wij beogen RUST.
In onze school streven wij naar een rustige leef- en werksfeer. Hierdoor vinden kinderen meer rust in zichzelf. Door los te komen van drukte en prestatiedrang kan een kind groeien in eigenwaarde, waardoor het positiever en weerbaarder in het leven staat.

Van de instapklas tot het zesde leerjaar willen we onze kinderen laten uitgroeien tot verantwoordelijke, zelfstandige en creatieve jongeren.